Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 26 Địa điểm, Xe

27/06/22
09:00 GĐ Trương Chí Trung và PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phòng KTN, KGVX cùng dự HĐND tỉnh; xe: 1617  
14:00 GĐ Trương Chí Trung dự Họp phiên toàn thể UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Đề án trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII; Phòng TH cùng dự HT UBND tỉnh; xe: 000.10  
14:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì kiểm tra thực địa và họp điều chỉnh tiến độ dự án Thủy điện Hướng Phùng; Phòng DN cùng đi; xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; xe: 1617  

28/06/22
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự Họp Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Phòng KTN cùng dự Phòng họp Hòa Bình, UBND tỉnh; xe 2599  
08:00 GĐ Trương Chí Trung dự họp thường trực HĐND phiên thứ 17; Phòng KTN, KGVX cùng dự HĐND tỉnh; xe 1617  
08:00 PGĐ Nguyễn Thị thương Huyền dự Chương trình Mẹ đỡ đầu - lan tỏa yêu thương Nhà khách Tỉnh ủy; xe: 000.10  

29/06/22
08:00 GĐ Trương Chí Trung dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026; Phòng KTN, KGVX cùng dự HĐND tỉnh; xe: 1617  
08:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Dân tộc 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Phòng KGVX cùng dự UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; xe: 2599  
08:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì họp lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp vùng Đông huyện Vĩnh Linh; Phòng DN, KTN cùng dự Phòng họp 201  
14:00 GĐ Trương Chí Trung dự Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2021, Trưởng các Phòng: THQH, ĐKKD, DN&HTĐT và đ/c PCVP cùng dự Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, xe 1617  
15:00 PGĐ Lê Thị Thương đi công tác tại Quảng bình và Hà Tĩnh (ngày 29/6-30/6) theo chương trình của UBND tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh; xe:000.10  

30/06/22
08:00 GĐ Trương Chí Trung dự Hội ghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 Hội trường A, Tỉnh ủy; xe: 1617  

01/07/22
08:30 GĐ Trương Chí Trung dự Hội nghị sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022; A. Dũng GĐ BQLDA cùng dự. KBNN tỉnh; xe: 2599  
08:30 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự Hội nghị khởi động Nhiệm vụ "Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Khe Sanh của tỉnh Quảng Trị"; Phòng KGVX cùng dự UBND huyện Hướng Hóa; xe 1617  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì họp thảo luận phương án triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; phòng KGVX và KTN cùng dự Phòng họp 401  
14:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì họp để làm rõ nghĩa vụ tài chính và việc thu thuế đối với thửa đất số 353, tờ bản đồ số 10; Phòng KTN cùng dự Phòng họp 201  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 07:15 ngày 04/07: Lễ Chào cờ đầu tháng 07, TP: Toàn thể CBCC, người lao động cơ quan và 02 BQLDA trực thuộc;
- 07:30 ngày 05/07: PBT Lê Thị Thương dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- 08:00 ngày 05/07: BGĐ tham dự Hội nghị phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị năm 2021; Phòng DN cùng dự;
- 13:30 ngày 05/07: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự Hội nghị phát triển du lịch huyện Cam Lộ năm 2022;
- 08:00 ngày 06/07: Họp giao ban cơ quan, TP: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các Phòng thuộc Sở;
- 08:30 ngày 06/07: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền tham dự tiếp Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ireland đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN