Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 48 Địa điểm, Xe

23/11/20
08:00 A. Huy làm việc với Sở Văn hóa, TT và DL, phòng KGVX cùng dự Sở VHTT&DL, xe 1617  
13:30 A. Nghiệm làm việc với Thanh tra tỉnh, phòng Thanh tra cùng dự Thanh tra tỉnh, xe 00010  
14:00 A. Trung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phòng DN-HTĐT cùng dự UBND tỉnh, xe 1617  
14:00 A. Huy chủ trì thẩm định báo cáo CTĐT dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và CTNC các trường dân tộc nội trú, bán trú, phòng TH cùng dự ; Phòng KGVX Phòng 201  

24/11/20
14:00 A. Huy làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, phòng DN cùng dự UBND tỉnh, xe 1617  

25/11/20
14:00 A. Nghiệm đi thực địa dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, phòng KTN cùng đi Xe 00010  
14:00 A.Trung chủ trì Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trường đầu tư dự án xây dựng doanh trại Đội cảnh sát PCCC và CNCH, các phòng KTN, TH cùng dự Phòng 401  
14:00 A. Huy chủ trì Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS và THPT Cồn Tiên, trường THCS và THPT Bến Quan, các phòng KGVX, TH cùng dự Phòng 201  

26/11/20
07:00 A. Nghiệm đi thực địa dự án san nền, hạ tầng kỹ thuật cửa khẩu quốc tế La Lay, phòng KTN cùng đi Xe 1617  
13:45 A. Nghiệm đi kiểm tra các công trình trên địa bàn tỉnh Xe 1617  
14:00 A. Trung họp về việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án GMS trên địa bàn TP Đông Hà, anh Dũng cùng dự UBND tỉnh, xe 2599  

27/11/20
07:30 A. Nghiệm dự Hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực Miền Trung sau thiên tai năm 2020 KS Mường Thanh, xe 00010  
08:00 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng làm việc với TT HĐND và BKTNS HĐND về các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII Phòng 201  
08:00 A. Huy làm việc với Công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy, Phòng DN, HTĐT cùng dự BQL KKT, xe 1617  
14:00 A.Trung chủ trì thẩm định dự án chủ trương đầu tư dự án: CH5-02. Phòng TH, KTN cùng dự Phòng 401  
14:00 A. Nghiệm chủ trị thẩm định CTĐT dự án HTKT cảng Cửa Việt ; Phòng KTN Phòng 201  
15:00 Sinh hoạt Chi bộ VX-DN-TTr P.301  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 14:00 ngày 30/11: A.Trung GĐ và Phòng DN dự làm việc với BTV Tỉnh ủy;
- 08:30 ngày 01/12: A. Huy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS, phòng KGVX cùng dự;
- 08:30 ngày 11/12: A. Huy dự Hội thảo về tình hình triển khai thực hiện KHHĐQG thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, phòng TH cùng dự;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN