Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 42 Địa điểm, Xe

18/10/21
   

19/10/21
08:00 A. Nghiệm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW, phòng KTN cùng dự UBND tỉnh, xe 1617  

20/10/21
14:00 C. Thương làm việc với TTPVHCC tỉnh về thảo luận nâng cao chất lượng công tác TN và TKQ, các phòng ĐKKD, DN, TH, KTN, Văn phòng Phòng 201  

21/10/21
08:00 Tổ giúp việc kiểm tra công tác CCHC 2021 tại Văn phòng Sở Văn phòng  

22/10/21
   
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN