Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 30 Địa điểm, Xe

26/07/21
08:00 A. Trung dự lễ phát động trực tuyến "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19; Phòng KGVX cùng dự UBND tỉnh; xe 1617  
13:30 Cơ quan tổ chức đi viếng các NTLS. TP: BGĐ, TP, PTP, BCH Chi đoàn, ĐPV Dự án. (mặc áo trắng đồng phục, quần tối màu) Xe 1617, 00010, 2599  

27/07/21
08:00 A.Trung tham dự Hội nghị về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Phòng TH cùng dự. UBND tỉnh; xe 1617  

28/07/21
14:00 A. Trung đi kiểm tra danh mục công trình đề xuất sử dụng vốn kết dư dự án GMS và tình hình triển khai tiểu dự án đường Hùng Vương nối hành lang kinh tế Đông Tây, phòng KTN cùng đi Xe 1617  

29/07/21
10:00 Sinh hoạt chi bộ VX-DN-TTr P 301  

30/07/21
   
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN