Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 12 Địa điểm, Xe

18/03/19
14:00 A. Hưng làm việc với các bộ phận liên quan về hợp đồng ủy thác với BQL dự án các CTGT (Bộ phận KT, ĐPV, TT, KTT dự án GMS ) P 201  

19/03/19
08:00 A. Hùng dự và làm việc với đoàn công tác Bộ Ngoại giao, Phòng KTĐN cùng dự UBND tỉnh, xe 00010  
08:00 Anh Huy dự hội Nghi thi đua tại UB tình  
08:00 A. Hưng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 28 của Bộ Chính trị Bộ CHQS tỉnh, xe 1617  
13:30 Anh Huy họp về Quỹ phòng chống thiên tai tại UB tình  

20/03/19
14:00 A. Hưng dự họp UBND tỉnh về thủ tục giao đất cho các nhà đầu tư (Phòng DN cùng đi) xe 1617  

21/03/19
14:00 A. Huy dự họp về Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới UBND tỉnh, xe 2599  

22/03/19
14:00 A. Hưng dự họp về việc bổ sung quy hoạch dự án điện gió tại xã Húc huyện Hướng Hóa Sở Công thương, xe 1617  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 08:00 ngày 27/03: A. Hưng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN