Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 15 Địa điểm, Xe

06/04/20
   

07/04/20
   

08/04/20
   

09/04/20
   

10/04/20
   
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN